Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Platnost podmínek

 

Naše dodávky, prováděné úkony a nabídky se provádějí pouze na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Tyto podmínky platí též v případech všech budoucích obchodních vztahů, i když nebyly znovu výslovně stanoveny dohodou. Nejpozději při přijetí zboží anebo služby se pokládají tyto podmínky za odsouhlasené. Tímto se vylučují proti tvrzení kupujícího s ohledem na jeho obchodní, resp. kupní podmínky. Totéž platí i pro naše montážní směrnice, podle nichž je výlučně vyřizováno i vyslání montérů. VOP jsou ke stažení i na webu www.vti-cz.com s platností od 1. 1. 2013 do odvolání.

 

2. Poptávka, nabídka a uzavření smlouvy

 

Pracujeme na základě poptávky, kdy požadujeme zcela jasné zadání, o jaký typ vody se jedná (případně dodání rozboru vody), jak upravenou vodu hodláte použít, jakou máte představu o denní kapacitě v litrech za den, kde předpokládáte umístění technologie THASMS, atp. Upřesňující dotazník je ke stažení také na našich webových stránkách www.vti-cz.com. Naše nabídky jsou volné a nezávazné. Prohlášení o přijetí a veškeré objednávky vyžadují k nabytí právní účinnosti písemné potvrzení nebo potvrzení e-mailem nebo faxem. Totéž platí pro doplňky, změny nebo vedlejší úmluvy. Údaje obsažené v prospektech a tiskopisech, jako jsou např. kresby, náčrtky míry, váhy či jiné údaje o výkonu, jsou dle nejlepšího vědomí údaji, které se stávají závaznými až v potvrzených objednávkách. Naši zaměstnanci činní v prodeji, nejsou oprávněni uzavírat vedlejší dohody nebo podávat ujištění ústně, přesahují-li rámec písemné smlouvy. Pro uvedenou technologii THASMS, zpracujeme projekčně technologické podklady, včetně prováděcí dokumentace a návrhu jednotlivých typových technologických celků, včetně návrhu vlastního technologického postupu a provedení odpovídajících poloprovozních zkoušek v našich laboratořích, pokud není dohodnuto jinak.

 

3. Dohody o cenách

 

Naše ceny platí ze závodu, bez balného, dopravy a DPH. V případě splátkového prodeje je doprava a základní montáž již v ceně. V případě zvýšených nákladů na materiál a výrobu jsme oprávněni smluvní ceny přiměřeně zvýšit. Volitelné, nadstandardní příslušenství se do základní ceny nezapočítává a je předmětem individuální nabídky. Aktuální soupis technologie a základního setu je k dispozici po zadání poptávky a vypracování nabídky, pokud není dohodnuto jinak.

 

4. Nářadí

 

Nářadí, vyrobené námi nebo na naši objednávku, zůstává našim vlastnictvím, i když bude objednateli podílově započteno, pokud není dohodnuto jinak.

 

5. Dodání

 

1.  Jakmile bude zboží připraveno k odběru, neprodleně o tom objednatele vyrozumíme. Zboží je možné si osobně vyzvednout v místě plnění, nebo na žádost objednatele zaslat prostřednictvím některého z uvedených dopravců (UPS, EMS, ČP, TNT, FedEx, DHL, Čechofracht, atp.). Cena za dopravu bude objednateli vyúčtována ve faktuře. V případě, že je zboží zasíláno přes dopravce a toto zboží není v plné výši uhrazeno před odesláním, je objednatel povinen uhradit náklady spojené se sjednáním pojištění při dopravě zboží. Cena za pojištění se odvíjí od dopravce. Obaly se započítávají (do režijní ceny a jsou nevratné).

2.  Pokud objednatel zvolí způsob dopravy prostřednictvím dopravce, přechází na objednatele nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Odpovědnost za rizika přechází na objednatele v okamžiku předání zásilky osobě nebo organizaci pověřené transportem anebo v okamžiku, kdy zásilka za účelem zaslání opustila náš sklad.

3.  U produktů, které jsou vyráběny na zakázku (nejsou běžné skladové položky), si vyhrazujeme možnost objednávku překročit až do výše 10%. Jsme oprávněni i k částečnému plnění dodávek i služeb.

4.  Dodací lhůty dodávek si vyžadují písemnou formu. Dodací lhůta začíná odesláním potvrzení objednávky, avšak nikoliv před předáním podkladů, povolení a dispozic, které má opatřit objednatel, ani před obdržením smluvené zálohy. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, jestliže (do jejího uplynutí opustil předmět dodávky závod, nebo byla oznámena připravenost k odeslání). Předpokladem dodržení dodací lhůty je splnění smluvních povinností objednatele. Žádný z účastníků nemá v tomto případě právo na náhradu škody.

5.   Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, resp. jsme oprávněni od smlouvy odstoupit, při opatřeních v rámci „pracovního boje", zejména stávky a výluky, jakož i při výskytu nepředvídatelných překážek, které jsou mimo naši vůli, zvláště vyšší moc, pokud tyto překážky ovlivňují značně a prokazatelně dokončení nebo dopravení předmětu dodávky. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud z důvodu zpoždění není možné převzetí dodávky. Nikdo z účastníků nemá právo na náhradu škody.

6.   Přiměřeným prodloužením dodací lhůty se myslí doba, po kterou trvají nepředvídatelné překážky, stejně tak „pracovní boj". O této skutečnosti jsme povinni objednatele neprodleně informovat. Po skončení těchto nepředvídatelných překážek nebo pracovního boje, jsme povinni zboží dodat bez zbytečných průtahů. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu škody.

7.  Nelze-li naši dodávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě částečné neuskutečnitelnosti existuje právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, pokud objednatel převzetí částečné dodávky neodmítne. Stejná práva na odstoupení má objednatel i v případě, že se naše dodávka ocitla v prodlení a připravenost k odeslání z naší strany nebyla sdělena v dostatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. Vyloučeny jsou další nároky, zejména nároky na náhradu škody z důvodu neuskutečnitelnosti nebo prodlení, též částečné neuskutečnitelnosti, z prokazatelného porušení regulí se zaviněním při uzavření smlouvy a z nedovoleného jednání, pokud se nevyskytlo úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání.

 

6. Záruka

 

1.   Za nedostatky a chybějící vlastnosti, které byly přislíbeny, ručíme dle bodu 6. Garanční nároky se promlčují po šesti měsících po dodání a uplatňují se písemně, pokud se nejedná o nedostatky, které jsou neidentifikovatelné v rámci řádného šetření, prováděného v době do dvou týdnů po dodání. Jinak se nedostatky hlásí písemně po jejich zjištění. Naše poskytnutí záruky se omezuje při vyloučení dalších nároků a bez dotčení bodu 6.2 dle našeho výběru na náhradní dodávku nebo (častěji) dodatečnou opravu, pro kterou nám bude poskytnuta přiměřená lhůta. Způsob poskytnutí záruky určíme s ohledem na zjištěné skutečnosti my. Na dodané zboží odpovídáme za vadu za předpokladu, že zboží bylo namontováno pracovníky našeho servisu, popř. sjednaným partnerem. Za chybnou montáž, seřízení a sterilizaci zařízení třetí stranou nebo zákazníkem neodpovídáme.

2.   V případech, kdy zboží v náhradní dodávce je rovněž vadné, nebo pokud dodatečná oprava po třech opakováních je neúspěšná, je objednatel na základě vlastního rozhodnutí oprávněn od smlouvy odstoupit, popř. žádat slevu z ceny. Další nároky, zejména nároky na náhradu škody, jakož i následné škody nevyvstanou jen v tom případě, když jsme vadu na zboží způsobili hrubou nedbalostí nebo úmyslně.

3.  Záruka se nepřijímá za škody, vzniklé z následujících důvodů: nedbalé, nevhodné používání, chybná montáž či vyosení nebo chybné uvedení do provozu ze strany objednatele či třetích osob, přirozené opotřebení, nedbalé zacházení, nevhodné provozní prostředky, výměnné či spotřební materiály, nesprávně prováděné podpůrné stavební práce, nevhodný stavební pozemek, chemické, elektrotechnické nebo elektrické vlivy, pokud tyto nejsou námi zaviněny. Dále neodborná montáž, vadná stavební připravenost, či elektrické připojení komponentů.

4.  Záruční podmínky pro spotřebitele odpovídají ustanovením Občanského zákoníku ve znění pozdějších novelizací pro fyzické osoby (dále jen „FO“) a ustanovením Obchodního zákoníku ve znění pozdějších novelizací pro právnické osoby (dále jen „PO“). Zákonem vymezená záruční doba činí 2 roky pro FO a 1 rok pro PO.

5.   Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, který je podřízen životnosti kratší, než je minimální zákonná lhůta záruky nebo specifickým vlastnostem vstupní vody. Spotřební materiál zahrnuje tyto komponenty: mineralizační patrona, alkaline plus, oxy generátor, coconut-carbon filtr, HFM modul, výměnná UV lampa, patrona negativních iontů, spirální moduly a mechanické PP filtry. 

6.   Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo vadnou funkci spotřebního materiálu uvedeného v čl. 6, bod 5.

7.   Záruka se nevztahuje na případy, kdy technologie zamrzne vlivem nízké okolní teploty a tím dojde ke zničení zařízení nebo jednotlivých komponent. Dále se záruka nevztahuje na případy, kdy je do zařízení přivedena voda o teplotě vyšší než 45°C a tím může dojít k poškození celého zařízení.

8.  Stálou údržbu a servis zařízení je možné zajistit prostřednictvím Servisní smlouvy a výběru jednoho z programů – BASIC nebo EXCLUSIVE. Podmínky a obsah Servisní smlouvy je ke stažení na webu www.vti-cz.com zde.

9.   Oprava zařízení AQ3 je prováděna na základě smlouvy o dílo dle  § 652 Občanského zákoníku. Záruční doba je tři měsíce na práci a tři měsíce na materiál dle  § 654 Obč. zák. a začíná běžet dnem převzetí zákazníkem. Rozhodnutí o reklamaci vyžaduje odborné posouzení dle  § 19 odst. 3 zákona 634/92 Sb. Opravní nebo servisní list slouží jako záruční list na opravu a na vyměněné náhradní díly.

 

7. Placení

 

1.   Naše faktury jsou splatné po doručení a slouží jako dodací list a smlouva o odběru zboží a služeb. V případě prodlení na straně objednatele, budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 1% za každý započatý den. Nárok na náhradu škody a nárok na uplatnění úroků z prodlení tím není dotčen.

2.   Dostane-li se objednatel při placení úplně nebo částečně do prodlení jsme tak bez újmy našich nároků na náhradu škod z prodlení, oprávněni po uplynutí námi stanovené přiměřené platební lhůty odstoupit od veškerých smluv s objednatelem, které nebyly z jeho strany ještě zcela splněny a požadovat náhradu škody z titulu neplnění smlouvy.

3.  Jestliže po uzavření smlouvy zjistíme okolnosti, které snižují důvěryhodnost objednatele, jsme oprávněni ještě nezaplacené dodávky z veškerých smluv s objednatelem provádět jen na podkladě složené zálohy (nebo zaplacení zboží předem) nebo za přiměřenou záruku. Když objednatel nesplní požadavek a neposkytne nám záruku nebo nezaplatí předem v přiměřené lhůtě, jsme oprávněni odstoupit od veškerých ještě ne zcela realizovaných smluv s objednatelem.

 

8. Vlastnická výhrada

 

1.   Zboží, které dodáváme (dále jen „vyhrazené zboží“) zůstává našim majetkem až do úplného vyrovnání všech pohledávek i z jiných dodávek a služeb vůči objednateli.

2.   Zpracování či přepracování vyhrazeného zboží je v rámci řádného obchodního provozu přípustné jen do té míry, když (bez toho, aniž bychom byli vázáni) se provádí podle naší zakázky a stáváme se výrobci ve smyslu § 950 obch. zák. Zpracované anebo přepracované zboží se rozumí jako vyhrazené zboží, přičemž se i u něj uplatňuji práva objednatele. Pokud v důsledku vazby smíchání nebo zaměnění vyhrazeného zboží s jinými předměty zaniká naše vlastnictví vyhrazeného zboží, přenáší na nás objednatel již nyní spoluvlastnický podíl na hlavním předmětu, který odpovídá podílu účetní hodnoty vyhrazeného zboží na celkové hodnotě hlavního předmětu.

3.   Při zásahu třetích osob vůči vyhrazenému zboží upozorní objednatel na naše vlastnictví a neprodleně nám podá zprávu.

4.  Při porušování smlouvy ze strany objednatele, zejména při prodlení placení, jsme oprávněni k zpětnému převzetí zboží a objednatel je povinen k vydání. Uplatňování vlastnických výhrad, jakož i zástava předmětu dodávky z naší strany, není odstoupením od smlouvy. Po zaplacení kupní ceny v plné výši včetně příslušenství jsme povinni toto zboží vydat zpět objednateli ve stavu, ve které jsme zboží od objednatele převzali zpět. V případě, že jsme převzali zboží od objednatele zpět a toto zboží vykazuje poškození, jsme oprávněni nárokovat náhradu škody, která na zboží vznikla za situace, kdy je objednatel v prodlení déle jak 2 měsíce.

 

9. Anulování

 

Pro případ, že objednatel neoprávněně odstoupí od smlouvy, jsme oprávněni po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50% z pořizovací ceny zboží včetně DPH. Nárok na úroky z prodlení tím není dotčen. Současně zaplacením smluvní pokuty se objednatel nezbavuje odpovědnosti za náhradu škody.

 

10. Zachování tajemství

 

1.  Veškeré podklady (s výjimkou reklamy) které objednateli zpřístupníme v rámci obchodního vztahu, zejména výkresy konstrukcí, zprávy o získaných zkušenostech, metodické popisy a analýzy materiálů, jsou důvěrné a nesmějí být bez našeho povolení rozmnožovány či zpřístupněny přímo anebo nepřímo třetím osobám.

2.  Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu, ledaže bychom objednatele zprostili této povinnosti písemně. V případě porušení povinnosti v tomto článku se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, která je splatná do 5 dnů od oznámení objednateli.

 

11. Právní řád

 

Tyto dodací a platební podmínky, jakož i veškeré právní vztahy mezi námi a objednatelem se řídí právem České republiky.

 

12. Obecná ustanovení

 

V případě, že by jedno z ustanovení těchto VOP nebo jedno z ustanovení v rámci jiných dohod mělo být či se mělo stát neúčinným, nebude tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení anebo dohod. Pokud zde cokoliv podstatného chybí, vztahují se k tomu příslušná ustanovení Obchodního zákoníku včetně novelizací.

 

13. Ochrana dat

 

Výzkumný Technologický Institut s.r.o. je evidován od 14. 6. 2013 dle § 16, odst. 1), 3) a § 3, odst. 1), 2), 5) zákona č. 101/2000 Sb. (v účinném znění), u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro zpracování osobních údajů. Číslo registrace: 00047728. Budeme ukládat data objednatele (samozřejmě jen v rámci určení účelu postupu objednání a zákonných povinností o jejich uchování). Máme za to, že objednatel s tímto souhlasí.

 

Výzkumný Technologický Institut s.r.o.

Na Šťáhlavce 1555/2

160 00 Praha 6 - Dejvice

E-mail: info@vti-cz.com

Web: www.vti-cz.com